Menu

Privacyverklaring

VloerenCentrale, gevestigd aan   Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA, is verantwoordelijk voor de verwerking van   persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:    

http://www.devloerencentrale.nl  Takkebijsters 70, 4817 BL BREDA +31   765220686    

S. de Vos is de Functionaris   Gegevensbescherming van VloerenCentrale zij is te bereiken via   [email protected] 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

VloerenCentrale verwerkt uw   persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze   zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de   persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

-Voor- en achternaam    

-Adresgegevens    

-Telefoonnummer   

-E-mailadres 

-IP-adres door Google analitycs,   VloerenCentrale doet niets met deze IP adressen.   

-Gegevens over uw activiteiten op onze   website via Google analitycs   

-Internetbrowser en apparaat type via   Google analitycs   

-Bankrekeningnummer, alleen wanneer wij   geld naar uw rekening over moeten maken 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens   die wij verwerken    

Onze website en/of dienst heeft niet de   intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16   jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet   controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan   betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te   voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke   toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming   persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan   contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze   informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke   grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

VloerenCentrale verwerkt uw   persoonsgegevens voor de volgende doelen, middels de grondslagen: 
  TOESTEMMING, OVEREENKOMST en of WETTELIJKE VERPLICHTING 

 

– Het afhandelen van uw betaling    

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit   nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren    

– Om goederen en diensten bij u af te   leveren    

– VloerenCentrale   verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 Geautomatiseerde besluitvorming    

VloerenCentrale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten   over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat   hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,   zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VloerenCentrale)   tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

   

VloerenCentrale bewaart uw persoonsgegevens   niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw   gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 
Belastingdienst: Administratie cq facturatie > persoonsgegevens >   Bewaartermijn: 7 jaar 

 

Delen van persoonsgegevens met derden    

VloerenCentrale verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de   uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke   verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,   sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van   beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VloerenCentrale blijft   verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen    

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in   te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw   eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te   maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VloerenCentrale en   heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons   een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in   een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te   sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,   gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw   toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage   door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het   verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable   zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en   Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We   reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   VloerenCentrale wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een   klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit   Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

 

Verwijzingen en hyperlinks

Op onze website wordt verwezen naar informatie en   websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en   websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of   actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen   aansprakelijkheid accepteren.

Webstatistiek

VloerenCentrale gebruikt de analysesoftware van Google   Analytics voor een ontleding van statistische gegevens over het gebruik van   deze website. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op een anonieme   analyse van activiteiten van de gebruiker en dienen voor een verdere   optimalisering van dit online-aanbod. Persoonlijke gegevens worden niet   gebruikt.

Trustpilot

VloerenCentrale maakt gebruik van Trustpilot’s diensten   om uitnodigingen te versturen en beoordelingen van hun klanten te verzamelen.
U ontvangt doorgaans tegelijk met uw factuur eenmalig een vrijblijvende   uitnodiging om een review te schrijven over VloerenCentrale, u bent uiteraard   niet verplicht hier gehoor aan te geven. U kunt zich ten alle tijden af   melden bijTrustpilot om te voorkomen dat u in de toekomst meerdere   uitnodigingen ontvangt.
Zie hier de privacy policy van Trustpilot:


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een   webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics   maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw   computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen   analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van   deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde   Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website   wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie   of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte   door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het   volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten   overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website   zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt   gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om   andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website   en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser   overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van   Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een   daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in   dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.   Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde   gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de   zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en   gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij   het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze   website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is   uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP   masking) te garanderen.


reCAPTCHA


We gebruiken de reCAPTCHA service van   Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze   website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt   verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch   berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van   een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te   laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en   verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem   gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het   verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt   een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde   Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google   deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat   reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op   het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor   gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s   privacybeleid vind je op deze pagina:   https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken   ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en   voor het doel zoals hierboven beschreven

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen    

VloerenCentrale neemt de   bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om   misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en   ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens   niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan   contact op met onze klantenservice of via [email protected]