Menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
VloerenCentrale, hierna te noemen:
Gebruiker , en een Wederpartij waarop Gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de
uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te
worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven
voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien ÈÈn of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ÈÈn
of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van
deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet
in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of
voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
4.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij
voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de
bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord
is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon
en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst
levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor
de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te
zeggen.
9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in
de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of
indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst
een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. – Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging
van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan
Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op
Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de
Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door
een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt
binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij
niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is,
is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel
tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien
hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van
wanprestatie, wÈl tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds
eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de
kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening
gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als
mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van
deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) sursÈance van
betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de
order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
7.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele
aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening
worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht
zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is
gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een
rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is
de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen
is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
4.Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
6.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de
(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat
de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1.
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.De Wederpartij verplicht zich om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker
bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
6.Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij
bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1.De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment
van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn
bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan
de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker
kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
2.Indien de door Gebruiker verstrekte
garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door
de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij
anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn
zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker
geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk
aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen
zelfstandige waarde toekomt.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan
komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de
zaak of de overige omstandigheden van het geval een
langere termijn voortvloeit.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker
de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de
vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de
eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van
door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker
toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan
die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de
order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn
1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ÈÈn
jaar.
2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten
die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde
zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.
Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door
verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang
1.Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring
1.De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden
Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1.Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het
recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan
zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Breda
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.